מבזקי מס

מבזקי מס

חוזר מיסים 10.17- מסלול ירוק לתשלומים מסוימים לתושב חוץ |

לאחרונה הודיעה רשות המיסים כי העברות של תשלומים מסוימים לתושבי חוץ במדינת אמנה, אשר במהותם פטורים מניכוי מס במקור, לא יחויבו באישור מראש של פקיד השומה לעניין פטור מניכוי מס במקור.

חוזר מיסים 9.17- מס מופחת על דיבידנד לבעל מניות מהותי ופילוג רווחים (תזכורת) |

להזכירכם, עד ליום 30 בספטמבר 2017 ניתן לחלק דיבידנד לבעל מניות מהותי במס מופחת בשיעור של 25% (חלף 30% וללא מס יסף). אנו ממליצים לבעלי מניות מהותיים שהם יחידים (לרבות חברות שקופות) לבחון הקדמה של חלוקה לתקופת ההטבה, לרבות לצורך החזר משיכות בעלים. כמו כן, למנהל רשות המיסים סמכות להורות על חלוקת רווחים לא מחולקים של חברת מעטים, בכפוף לתנאים מסוימים והתניית חובת היוועצות בוועדה. נראה כי בכוונת רשות המיסים לאכוף סמכות זו ונדרשת היערכות מוקדמת בנושא.

חוזר מיסים 8.17- חסכון פנסיוני לעצמאיים- חובת הפקדה (תזכורת) |

החל משנת 2017 נדרש עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה בגין הכנסתו החייבת, עד מקסימום השכר הממוצע במשק. חלק מהכספים ניתן יהיה למשוך במצב של אבטלה.
לכל המידע והמאמרים בנושא מבזקי מס >

חשבונאות ושוק ההון

חשבונאות ושוק ההון

דיבידנד רעיוני – ראיון בערוץ המיסים |

בשנת 2017 בוצעו מספר תיקוני חקיקה מהותיים שתכליתם העיקרית הינה מלחמה בחברות הארנק. החקיקה בנושא הינה משולבת וכוללת, בין היתר, מיסוי חברות ארנק טהורות כיחידים, סמכות פקיד השומה לראות ברווחי חברת מעטים כאילו חולקו לצורכי מס (דיבידנד רעיוני) וכן חיוב משיכות בעלים כדיבידנד.

חוזר חשבונאות ושוק ההון- תקן הערכות שווי בינלאומי מס' 210 (IVS) |

חלק ניכר משווי עסקים מורכב מנכסים בלתי מוחשיים, כגון, מותגים, הון אנושי, קשרי לקוחות ונכסים בקשר לטכנולוגיה. הערכת שווי של עסקים עתירי נכסים בלתי מוחשיים, וכן הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים בנפרד, כרוכה בסוגיות מדידה ייחודיות ולעיתים באי וודאות משמעותית. תקן הערכות שווי בינלאומי מס' 210 (IVS) בדבר נכסים בלתי מוחשיים ("210IVS " או "התקן") קובע, בין היתר, את המתודולוגיות המתאימות להערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים, את אופן יישומן וכן דן בסוגיות המרכזיות בהערכות שווי כאמור.

חוזר חשבונאות ושוק ההון- סט תקני הערכות שווי בינלאומיים 2017 |

במטרה לשפר את המהימנות והרלוונטיות של הערכות השווי לצורכי דיווח כספי ולמטרות אחרות, פרסמה לאחרונה המועצה הבינלאומית לתקני הערכות שווי ("IVSCׂ") סט תקני הערכות שווי בינלאומיים מתוקן. הסט המתוקן כולל תקן הערכות שווי בינלאומי (IVS) מתוקן בנושא נכסים בלתי מוחשיים (210IVS ), תקן הערכות שווי בינלאומי בנושא בסיס ההערכה (IVS 104) ותקן הערכת שווי בינלאומי בנושא מתודולוגיה ושיטות הערכה (105IVS ).
לכל המידע והמאמרים בנושא חשבונאות ושוק ההון >

מצגות המשרד

מצגות המשרד

חלוקה מותרת - ראיון בערוץ המיסים |

ראיון בערוץ המיסים בנושא מבחני החלוקה בחוק החברות, לרבות התייחסות לתיקונים הצפויים בחוק החברות בנושא.

מצגת - מיסוי נאמנויות |

מצ"ב מצגת מהשתלמות של המשרד בנושא מיסוי נאמנויות לאור תיקון מס' 197 לפקודת מס הכנסה, לרבות נאמנות מסוג יוצר תושב חוץ, נאמנות תושבי ישראל, נאמנות לפי צוואה ונאמנות נהנה תושב חוץ.

חלוקה מותרת - הווה, עתיד וכללי החשבונאות |

בהתאם לסעיף 302 לחוק החברות, חלוקה מותרת הינה חלוקה המקיימת מבחן כפול, מבחן הרווח (מבחן טכני) ומבחן יכולת הפירעון (מבחן מהותי, קוגנטי). חברה אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח רשאית לפנת לביהמ"ש לאישור החלוקה. מצ"ב מצגת של המשרד בנושא מבחני החלוקה בחוק החברות, לרבות התייחסות לשינויים צפויים במבחן הרווח לאור הצעת סגל רשות ניירות ערך.
לכל המידע והמאמרים בנושא מצגות המשרד >