מבזקי מס

מבזקי מס

חוזר מיסים 8.17- חסכון פנסיוני לעצמאיים- חובת הפקדה (תזכורת) |

החל משנת 2017 נדרש עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה בגין הכנסתו החייבת, עד מקסימום השכר הממוצע במשק. חלק מהכספים ניתן יהיה למשוך במצב של אבטלה.

חוזר מיסים- הצעת חוק בנושא הקלות במיסוי שינויי מבנה |

לאחרונה פורסמה הצעת חוק הכוללת הקלות משמעותיות ושינויים אחרים בנושא שינויי מבנה לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה. הצעת החוק כוללת הרחבת האפשרות לצירוף משקיעים נוספים לאחר שינוי המבנה, צמצום המגבלות בנושא קיזוז הפסדים, הקלות בנושא שינוי מבנה נוספים, ביטול הדרישה למתן אישור מראש מאת המנהל לפיצול אנכי, הרחבת האפשרות לקבלת תמורה במזומן מהחברה הקולטת ועוד.

חוזר מיסים- הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6 |

לאחרונה פורסמה הוראת שעה לשנים 2017 ו- 2018 לפיה הוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים עד גיל 6 וזאת החל מיום 1 בינואר 2017.
לכל המידע והמאמרים בנושא מבזקי מס >

חשבונאות ושוק ההון

חשבונאות ושוק ההון

חוזר חשבונאות ושוק ההון- תקן הערכות שווי בינלאומי מס' 210 (IVS) |

חלק ניכר משווי עסקים מורכב מנכסים בלתי מוחשיים, כגון, מותגים, הון אנושי, קשרי לקוחות ונכסים בקשר לטכנולוגיה. הערכת שווי של עסקים עתירי נכסים בלתי מוחשיים, וכן הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים בנפרד, כרוכה בסוגיות מדידה ייחודיות ולעיתים באי וודאות משמעותית. תקן הערכות שווי בינלאומי מס' 210 (IVS) בדבר נכסים בלתי מוחשיים ("210IVS " או "התקן") קובע, בין היתר, את המתודולוגיות המתאימות להערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים, את אופן יישומן וכן דן בסוגיות המרכזיות בהערכות שווי כאמור.

חוזר חשבונאות ושוק ההון- סט תקני הערכות שווי בינלאומיים 2017 |

במטרה לשפר את המהימנות והרלוונטיות של הערכות השווי לצורכי דיווח כספי ולמטרות אחרות, פרסמה לאחרונה המועצה הבינלאומית לתקני הערכות שווי ("IVSCׂ") סט תקני הערכות שווי בינלאומיים מתוקן. הסט המתוקן כולל תקן הערכות שווי בינלאומי (IVS) מתוקן בנושא נכסים בלתי מוחשיים (210IVS ), תקן הערכות שווי בינלאומי בנושא בסיס ההערכה (IVS 104) ותקן הערכת שווי בינלאומי בנושא מתודולוגיה ושיטות הערכה (105IVS ).

חוזר חשבונאות ושוק ההון- הערכות שווי של חברות הזנק ואחרות |

בחודש אוגוסט 2016 פרסם סגל רשות ניירות ערך ממצאים מתוך סקירות שערך בנושא הערכות שווי של חברות הזנק (Startup ). אף כי דוח הממצאים מתייחס לסקירת הערכות שווי של חברות הזנק, הממצאים ועמדת סגל הרשות רלוונטיים לכל סוגי התאגידים. דוח הממצאים כולל התייחסות לשלושה נושאים, כדלהלן: ממצאים הנוגעים למתודולוגיית הערכות השווי; ממצאים הנוגעים להנחות שבבסיס הערכות השווי; וממצאים הנוגעים לנאותות הגילוי לגבי השווי שנקבע.
לכל המידע והמאמרים בנושא חשבונאות ושוק ההון >

מצגות המשרד

מצגות המשרד

חלוקה מותרת - ראיון בערוץ המיסים |

ראיון בערוץ המיסים בנושא מבחני החלוקה בחוק החברות, לרבות התייחסות לתיקונים הצפויים בחוק החברות בנושא.

מצגת - מיסוי נאמנויות |

מצ"ב מצגת מהשתלמות של המשרד בנושא מיסוי נאמנויות לאור תיקון מס' 197 לפקודת מס הכנסה, לרבות נאמנות מסוג יוצר תושב חוץ, נאמנות תושבי ישראל, נאמנות לפי צוואה ונאמנות נהנה תושב חוץ.

חלוקה מותרת - הווה, עתיד וכללי החשבונאות |

בהתאם לסעיף 302 לחוק החברות, חלוקה מותרת הינה חלוקה המקיימת מבחן כפול, מבחן הרווח (מבחן טכני) ומבחן יכולת הפירעון (מבחן מהותי, קוגנטי). חברה אשר אינה מקיימת את מבחן הרווח רשאית לפנת לביהמ"ש לאישור החלוקה. מצ"ב מצגת של המשרד בנושא מבחני החלוקה בחוק החברות, לרבות התייחסות לשינויים צפויים במבחן הרווח לאור הצעת סגל רשות ניירות ערך.
לכל המידע והמאמרים בנושא מצגות המשרד >